Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku ( ďalej spoločnosť ) je nezávislým, nepolitickým občianskym združením so sídlom v Nitre. Založená a zaregistrovaná bola 30.8.1994.

Ciele spoločnosti :

 • vytváranie legislatívnych podmienok ochrany a tvorby kvalitného a zdravého životného prostredia sídiel a krajiny
 • šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby a ochrany prírody a krajiny
 • posilnenie spoločenského postavenia záhradnej a krajinnej tvorby a ochrana profesionálnych záujmov svojich členov

Činnosti spoločnosti sú zamerané:

 • spolupráca s profesnými a záujmovými organizáciami a dotknutými subjektami na Slovensku i v zahraničí
 • poriadanie odborných podujatí a zájazdov
 • publikačná činnosť a spolupráca pri vydávaní časopisu Zahrada park krajina
 • vypracovanie návrhov a spolupráca pri vytváraní legislatívnych opatrení a odborových noriem

szktLogo

Členstvo v spoločnosti :

Členom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, vykonávajúca niektorú činnosť z odboru záhradnej a krajinnej tvorby alebo príbuzných odborov, je s ňou profesne alebo profesionálne spätá, tento odbor študuje alebo svoju aktívnu činnosť už ukončila.

Sekcie spoločnosti :

 • Sekcia správy zelene
 • Sekcia záhradných a krajinných architektov
 • Sekcia realizácie a údržby

Kancelária :

Ing. Libuše Murínová
tel: 0905 398 073
e-mail: kancelaria@szkt.sk
web: http://www.szkt.sk/

Orgány spoločnosti :

 • valné zhromaždenie spoločnosti
 • správna rada spoločnosti
 • revízna komisia